Nawigacja

STATUT Program Wychowawczy Program Profilaktyczny WSO

Prawo Szkolne

STATUT

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ

W UJEŹDŹCU  WIELKIM

 Na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2004r.Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r.o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 z późn. zm), Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2014 r. poz. 803), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013, poz. 532), Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm)

 

ROZDZIAŁ I

Podstawowe informacje o Zespole Szkół w Ujeźdźcu Wielkim

§1

1.    Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim jest szkołą publiczną.

2.    W skład Zespole Szkół w Ujeźdźcu Wielkim wchodzą:

1.)      Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim: Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej.

2.)      Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim: Gimnazjum w Ujeźdźcu Wielkim.

3.    Ustalona nazwa – Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim

4.    Połączenie szkół, o których mowa w ust.2 nie narusza odrębności Rad Pedagogicznych, Rad Rodziców i Samorządów Uczniowskich połączonych szkół. Dopuszcza się możliwość łączenia Rad Pedagogicznych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

5.    Czas trwania cyklu kształcenia w Szkole Podstawowej trwa 6 lat.

6.    Czas cyklu kształcenia w Gimnazjum wynosi 3 lata.

7.    Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim jest jednostką budżetową.

8.    Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim regulują odrębne przepisy.

9.    Na pieczątkach, stemplach i pieczęciach urzędowych używa się nazw w pełnym brzmieniu wg. wzorów:

a) ·Zespół Szkół:

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

Ujeździec Wielki 46, 55-100 Trzebnica

tel. (071)312-77-22

b)      Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa

im. Marii Konopnickiej

w Ujeźdźcu Wielkim

55-100 Trzebnica

tel. (071)312-77-22 

c)       Zespół Szkół, Gimnazjum

Ujeździec Wielki 46,

55-100 Trzebnica

tel. (071)312-77-22

 

10.    Organ prowadzący szkołę:

Urząd Miasta i Gminy

Ul. Piłsudskiego 1

55 – 100 Trzebnica

11.  Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:

Kurator Oświaty we Wrocławiu

Pl. Powstańców Warszawy 1

50 – 951 Wrocław

 §2

1.  Obwód Zespołu Szkół obejmuje następujące miejscowości:

Biedaszków Mały, Biedaszków Wielki, Brzezie, Domanowice, Koczurki, Komorowo, Komorówko, Koniowo, Janiszów, Szczytkowice, Ujeździec Mały, Ujeździec Wielki.

 

§3

Organizację roku szkolnego, w tym terminy ferii letnich i terminy przerw świątecznych określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia. 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania Zespołu Szkół

 § 4

1.             Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności: Ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka. Uwzględnia program profilaktyki Szkoły i program wychowawczy dostosowany do potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego środowiska a w szczególności:

1.) rozwija poczucie odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, kultury i tradycji regionu przy jednoczesnym otwarciu na wartości kulturowe Europy i Świata.

2.) zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowuje do pełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności,

3.) realizuje prawo każdego obywatela do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,

4.) wspomaga wychowawczą rolę rodziny,

5.) w szkole przestrzega się konwencji o prawach dziecka.

 § 5

1.        Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia danej klasy lub świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz gimnazjum, przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego i podjęcie nauki w szkołach ponadgimnazjalnych.

2.        Szkoła umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez:

1)        organizowanie wspólnie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom warsztatów zawodoznawczych,

2)        kierowanie na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz innych instytucji świadczących poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom uczniów niezdecydowanych na wybór szkoły ponadgimnazjalnej,

3)        realizację tematyki zawodoznawczej na lekcjach wychowawczych,

4)        przekazywanie informacji o kierunkach kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych,

5)        pomoc uczniom w odkrywaniu ich predyspozycji i świadomym wyborze dalszej drogi życiowej.

§ 6

3. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu gimnazjalnego, który jest odnotowywany na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

4. Projekt jest realizowany w terminie do zakończenia zajęć dydaktycznych w klasie drugiej. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej niż do zakończenia zajęć dydaktycznych w pierwszym okresie nauki w klasie trzeciej. Regulamin realizacji projektów

 § 7

1.        Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach dostosowanych do okresów rozwojowych dziecka:

1)         ognisko profilaktyczno-wychowawcze

2)        punkt przedszkolny

3)        etap przedszkolny kl. „0”

4)        etap I - klasy I-III

5)         etap II - klasy I-VI

6)        etap III - gimnazjum.

2. Szkoła tworzy szkolny zestaw programów dla wszystkich zajęć edukacyjnych dla każdego oddziału, ujętych w szkolnym planie nauczania wg odrębnych przepisów.

§ 8

1.        Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez:

1.) realizację indywidualnych programów nauczania oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie,

2.) organizację zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych w ramach środków finansowych szkoły,

3.) udział w konkursach i olimpiadach.

§ 9

 

1.        W celu wspomagania rozwoju psychicznego uczniów i efektywności uczenia się, w szczególności poprzez korygowanie odchyleń od normy, wyrównywanie i korygowanie braków w opanowaniu programu nauczania oraz eliminowania przyczyn i przejawów zaburzeń, w tym zaburzeń zachowania szkoła organizuje pomoc psychologiczną i pedagogiczną.

2.        Pomoc psychologiczna i pedagogiczna jest udzielana na wniosek ucznia, nauczyciela, pedagoga, rodziców (opiekunów prawnych).

3.        Pomoc, o której mowa w ust. 2 może być organizowana w formie:

1.)      zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć specjalistycznych (korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapii oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym),

2.)      świetlic terapeutycznych.

4.        Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie do prowadzonych zajęć lub wskazani przez dyrektora szkoły. Zajęcia te mogą za zgodą dyrektora szkoły prowadzić również inne osoby.

5.        Prowadzenie zajęcia są dokumentowane odpowiednio w  dzienniku zajęć pozalekcyjnych, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,   dzienniku zajęć psychologa lub pedagoga oraz dzienniku zajęć lekcyjnych

6.        Korzystanie z pomocy psychologiczno - pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna może być udzielana z inicjatywy ucznia, jego rodziców (prawnych opiekunów), wychowawcy, nauczycieli uczących lub specjalistów.

7.         Uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo w każdej chwili zrezygnować z udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej składając u dyrektora oświadczenie o rezygnacji z podaniem jej powodu.

8.        Za prawidłową organizację pomocy psychologiczno - pedagogicznej odpowiada dyrektor Zespołu Szkół w Ujeźdźcu Wielkim.

9.        Przy planowaniu i realizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej dyrektor współpracuje z rodzicami ucznia niepełnoletniego, nauczycielami,   specjalistami zatrudnionymi w szkole oraz spoza szkoły, w tym pracownikami PPP oraz stowarzyszeniami i innymi organizacjami, które  w  ramach swojej działalności statutowej są zobowiązane do niesienia pomocy psychologicznej.

10.    Pedagog szkolny pełni funkcję koordynatora ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole:

1)        ustala harmonogram pracy zespołów;

2)        ustala terminy i zwołuje spotkania zespołów;

3)        dokumentuje i przechowuje dokumentację pracy zespołu i dokumentację pomocy psychologiczno-pedagogicznej ucznia.

11.    Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale szkolnym tworzą zespół, którego celem jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi.

12.    W skład zespołu wchodzą także specjaliści zatrudnieni w szkole (pedagog, psycholog, logopeda) w zależności od potrzeb.

13.    Koordynatorem pracy zespołu jest nauczyciel wychowawca danej klasy.

14.    Do zadań zespołu należy:

1)   rozpoznanie i ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia;

2)   określenie i przedłożenie najpóźniej do 30 marca każdego roku zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kolejnym roku szkolnym;

3)   opracowanie planu działań wspierających bądź indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla każdego ucznia wymagającego pomocy psychologiczno-pedagogicznej najpóźniej do 30 września każdego roku;

·         dokonanie oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć, dotyczącej:
- danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej - po zakończeniu jej udzielania; ·- pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej w danym roku szkolnym - przed opracowaniem arkusza organizacji na kolejny rok szkolny.

15.          Posiedzenia Zespołu są poufne i obowiązkowe. Biorący w nich udział nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu, które mogą naruszyć dobra osobiste ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów). Zwolnienia nauczyciela  z udziału w pracach Zespołu dokonuje – koordynator / dyrektor.

 

§ 10

 

1.        Zakres obowiązków pedagoga:

    Zadania ogólno wychowawcze

·         Dokonuje okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole.

·         Dba o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów z rejonu placówki.

·         Udziela pomocy wychowawcom klas i nauczycielom w zakresie działań dydaktyczno wychowawczych.

·         Czuwa nad przestrzeganiem Konwencji Praw Dziecka w szkole i poza nią.

·         Udziela rodzicom porad ułatwiających im rozwiązywanie trudności w wychowaniu własnych dzieci.

·         Uczestniczy w opracowaniu planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły.

    Profilaktyka wychowawcza

·         Rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,

·         Opracowuje wnioski dotyczące uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej.

·         Rozpoznaje sposoby spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających  szczególnej opieki i pomocy wychowawczej.

·         Stwarza uczniom, wymagającym szczególnej opieki i pomocy, możliwości korzystania ze zorganizowanych form zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

·         Udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.

·         Współpracuje z Rzecznikiem Praw Ucznia i Samorządem Uczniowskim w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających opieki i pomocy wychowawczej.

·         Monitoruje program wychowawczy.

·         Współpracuje z OPS, PCPR, PPP, TPD, PCK, Sądem Rejonowym i kuratorami ds. nieletnich oraz ze Stowarzyszeniem Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

    Praca korekcyjno-wyrównawcza

·         Organizuje pomoc w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce.

·         Organizuje pomoc w zakresie wyrównywania i likwidowania zaburzeń rozwojowych.

·         Organizuje różne formy terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego.

    Indywidualna opieka pedagogiczna

·         Udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych, nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych.

·         Udziela uczniom porad w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych.

·         Udziela porad i pomocy uczniom z trudnościami w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych.

·         Przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży.

    Pomoc materialna

·         Organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom osieroconym, z rodzin alkoholików, wielodzietnych i mającym szczególne trudności materialne, organizuje pomoc uczniom kalekim, przewlekle chorym itp.

·         Dba o zapewnienie miejsca w świetlicy uczniom wymagającym szczególnej opieki wychowawczej.

·         Dba o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin posiadających szczególnie trudne warunki materialne.

·         Wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich.

·         Wnioskuje o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej.

       2.   Zakres obowiązków logopedy:

1.         Logopeda współpracuje z nauczycielami, wychowawcami oraz innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom).

2.         Obowiązki logopedy:

a.         przeprowadzanie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, ·w tym mowy głośnej i pisma;

b.        diagnozowanie logopedyczne oraz — odpowiednio do jego wyników — organizowanie pomocy logopedycznej;

c.         prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dla dzieci, ·u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma;

d.        organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu
i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogiem, psychologiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno — kompensacyjne;

e.         organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno — pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

f.         podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia;

g.        wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, ·o których mowa w odrębnych przepisach;

h.        organizacja i opieka nad gabinetem logopedycznym;

i.          prowadzenie następującej dokumentacji:

-        kartę logopedyczną (wraz z ewentualnymi wkładkami),

-        kartę ćwiczeń logopedycznych (dziennik zajęć),

-        dziennik pracy, w którym rejestruje podjęte działania.

 3.  Zakres obowiązków psychologa:

1.)    Diagnostyka psychologiczna;

·         Opracowywanie diagnoz, opinii i zaświadczeń na potrzeby szkoły, rodziców oraz innych instytucji,

·         Określanie poziomu rozwoju procesów poznawczych, cech osobowości, rozwoju sfery emocjonalnej, umiejętności radzenia sobie oraz mocnych stron ucznia,

·         Rozpoznawanie potrzeb: psychologicznych, poznawczych i społecznych,

·         Wyznaczanie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów,

·         Wywiady z rodzicami oraz obserwacja uczniów w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb,

·         Konsultacje z wychowawcami i nauczycielami polegające na wspólnym analizowaniu i omawianiu przyczyn niepowodzeń szkolnych

2.)    Poradnictwo i pomoc psychologiczna;

·         Pomoc w rozwiązywaniu sytuacji trudnych, kryzysów rozwojowych oraz trudności adaptacyjnych,

·         Udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności w kontaktach rodzinnych, rówieśniczych i środowiskowych,

·         Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce lub sprawiającym trudności wychowawcze,

·         Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia,

·         Działania ukierunkowane na wszechstronny rozwój na miarę indywidualnych możliwości dziecka,

·         Indywidualne rozmowy z uczniami, rodzicami oraz z kadrą pedagogiczną  szkoły;

·         Wskazywanie osób i instytucji udzielających odpowiednich form pomocy;

·         Konsultacje i doradztwo psychologiczne dla uczniów, rodziców, kadry pedagogicznej; 

·         Kontakty z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną

3.)      Działania Profilaktyczne:

·         Realizacja programu edukacyjno-profilaktycznego oraz wychowawczego szkoły;

·         Wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach;

·         Współpraca na bieżąco z dyrekcją szkoły oraz Radą Pedagogiczną w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno – wychowawczych,

4.)    Orientacja prozawodowa.

·         Pomoc w wyborze kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej uczniom, którzy wymagają specjalistycznego wsparcia, np. ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia, poziomu intelektualnego;

·         Indywidualne rozmowy z uczniami posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności.

·         Psycholog szkolny realizuje inne zadania wynikające z jego specjalności zlecone prze dyrektora szkoły.

·         Prowadzenie dziennika pracy, w którym rejestruje podjęte działania.

§ 11

 1. Szkoła umożliwia pobierania nauki w szkole przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;

§ 12

 1.    Szkoła organizuje naukę religii zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 13

 1.    Szkoła powierza opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole:

1.) na zajęciach obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych nauczycielowi zgodnie z jego przydziałem czynności lub nauczycielowi zastępującemu,

2.) na przerwach międzylekcyjnych nauczycielom pełniącym dyżury na korytarzach szkolnych, boisku i obejściu szkolnym.

2.    W czasie dyżurów nauczyciel jest zobowiązany dbać o bezpieczeństwo uczniów, zapobiegać wszelkim przejawom zagrożenia bezpieczeństwa oraz przeciwdziałać dewastacji, zaśmiecaniu obiektu szkolnego.

1.)      Czas i miejsce dyżuru określa harmonogram.

2.)      Każdy nauczyciel zobowiązany jest zapoznać się z harmonogramem dyżurów.

3.)      Nauczyciel mający zastępstwo za innego nauczyciela przejmuje również jego dyżur.

4.)      Konieczność zejścia z dyżuru nauczyciel zgłasza wcześniej dyrektorowi szkoły.

5.)      W stosunku do nauczyciela, który opuścił dyżur bez usprawiedliwienia zastosowana zostanie kara porządkowa.

6.)      Regulamin dyżurów nauczycieli.

 § 14  

1.             Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej "wychowawcą".

2.             Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca winien prowadzić oddział przez cały tok nauczania.

§ 15

1.        Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły organizowanych przez szkołę.

2.        Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.

3.        Szczegółowe zasady organizowania zajęć poza terenem szkoły, w tym wycieczek określają odrębne przepisy.

§ 16

1.    W celu zapewnienia poprawy bezpieczeństwa młodzieży na drogach publicznych szkoła:

1.)      prowadzi wśród uczniów systematyczną pracę nad zaznajamianiem ich z przepisami ruchu drogowego,

2.)      organizuje różne formy pracy sprzyjające opanowaniu przepisów ruchu drogowego i podnoszeniu umiejętności poruszania się po drogach,

3.) współdziała z instytucjami i organizacjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu drogowego,

4.)  prowadzi pogadanki dotyczące właściwych zachowań komunikacyjnych dzieci i młodzieży w ruchu drogowym (obowiązkowo: w pierwszym dniu roku szkolnego, w ostatnim dniu przed rozpoczęciem zimowych i letnich ferii szkolnych)

 

§ 17

1.        Szkoła tworzy Szkolny Program Wychowawczy i Program Profilaktyczny, które określają między innymi.:

1)        zasady i formy współdziałania z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki,

2)        formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie.

2.        Program Wychowawczy Szkoły uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców oraz samorządu uczniowskiego.

ROZDZIAŁ III

Organy Zespołu Szkół

§ 18

1.      Organami Zespołu Szkół są:

a)       Dyrektor Szkoły

b)       Rada Pedagogiczna

c)       Rada Rodziców

d)       Samorząd Uczniowski

§ 19

Dyrektor Szkoły

 

1. Dyrektor Szkoły:

1)          Dyrektor zarządza całokształtem działalności Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz samodzielnie, a w sprawach określonych Statutem wraz z Wicedyrektorami;

2)          Dyrektor kieruje sprawami Szkoły poprzez wydawanie poleceń służbowych, delegowanie uprawnień i obowiązków oraz wewnętrznych aktów normatywnych posiadając przy tym - jako organ zarządzający – pełne prawa dostępu do wszystkich zasobów, w tym informacji i danych osobowych administrowanych przez Szkołę;

3)          Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Szkole;

4)          Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psycho - fizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

5)          Sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie Szkoły;

6)          Realizuje zgodne z prawem oświatowym uchwały Rady Pedagogicznej;

7)          Kieruje pracami Rady Pedagogicznej, jako jej Przewodniczący;

8)          Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły;

9)          Rozwiązuje spory zaistniałe na terenie Szkoły z zachowaniem prawa i dobra publicznego;

10)      Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych, w tym organizuje wdrożenie zasad ochrony informacji i danych osobowych przetwarzanych w Szkole oraz nadzoru ich przestrzegania, a także zapewnia zastosowanie wymogów technicznych i organizacyjnych wynikających z ww. przepisów, w szczególności Ustawy o ochronie danych osobowych oraz wykonawczych do niej aktów prawnych;

11)      W zakresie uprawnień przypisanych do swojego stanowiska, Dyrektorowi oraz innym osobom zajmującym stanowiska kierownicze przysługuje prawo do przekazania określonych uprawnień i obowiązków, które posiadają, podległym pracownikom;

12)      Poprzez akt delegacji nie następuje przekazanie odpowiedzialności. Oznacza to, iż kierownik ma obowiązek monitorować sposób, w jaki pracownik korzysta z delegacji, a także ponosi konsekwencje niewłaściwych działań podejmowanych przez osobę, na którą delegował uprawnienie lub obowiązek. Odpowiedzialność za nadzór nad delegowanym pracownikiem obejmuje także konsekwencje zaniechania, czyli zawinionego niewykonania przez delegowanego uprawnień lub obowiązków;

13)      Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia ucznia;

14)      Stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;

15)      Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

16)      Dyrektor Szkoły może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. Dotyczy to ucznia objętego obowiązkiem szkolnym, w uzasadnionych przypadkach uczeń ten na wniosek Dyrektora Szkoły, może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły;

17)      Dyrektor Szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) jest obowiązany powiadomić:

a)      organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń,

b)      Organ Prowadzący Szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.

2. Dyrektor Szkoły decyduje w sprawach:

1)      Zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły, a także określania ich uprawnień i obowiązków, w tym w zakresie dostępu do danych osobowych oraz ochrony informacji i danych osobowych;

2)      Przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych, a także podejmowania działań mających na celu wyjaśnianie oraz wyciąganie konsekwencji w przypadku naruszeń stanu ochrony informacji i danych osobowych;

3)      Występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników;

4)      Odroczenia obowiązku szkolnego oraz wcześniejszego przyjęcia dziecka do Szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także w uzasadnionych przypadkach -zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego poza Szkołą

§ 20

Rada Pedagogiczna

1.        Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

2.        W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor Szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły

3.        Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

4.        Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie nauki w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek Organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora Szkoły, Organu Prowadzącego Szkołę albo, co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

5.        W ciągu roku szkolnego organizowane są następujące zebrania plenarne Rady Pedagogicznej: organizacyjne, klasyfikacyjne, klasyfikacyjno-promocyjne, analityczne (podsumowujące pracę szkoły), szkoleniowe, nadzwyczajne.

6.        Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)      Przygotowanie projektu Statutu Szkoły bądź projektu jego zmian oraz jego zatwierdzenie i uchwalenie po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski;

2)      Zatwierdzenie Programu Szkoły;

3)      Zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promowania uczniów zgodnie z ocenianiem wewnątrzszkolnym;

4)      Ustalanie szczegółowych kryteriów oceniania zachowania uczniów oraz trybu odwoławczego od tych ocen;

5)      Wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne;

6)      Wyrażanie zgody na promowanie ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych (jeden raz w ciągu realizowania przez niego danego etapu edukacyjnego);

7)      W wyjątkowych wypadkach – wyrażanie zgody na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych;

8)      Rada Pedagogiczna może podjąć uchwalę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole, co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania;

9)      Ustalanie warunków i zasad przyznawania wyróżnień uczniom;

10)  Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole;

11)  Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły;

12)  Wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu na koniec szkoły podstawowej do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

13)  Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów(nie dotyczy uczniów objętych obowiązkiem szkolnym)

7.    Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)        Organizację pracy Szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych;

2)        Projekt planu finansowego Szkoły składanego przez Dyrektora Szkoły;

3)        Propozycje Dyrektora Szkoły w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

4)        Propozycje Dyrektora Szkoły dotyczące kandydatów do powierzania im funkcji kierowniczych w Szkole;

5)        Wnioski Dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

6)        Kryteria przyznawanych dodatków motywacyjnych;

7)        Ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.

8.         Dyrektor Szkoły ma obowiązek zawiesić lub uchylić uchwałę i inne postanowienie Rady, jeżeli są one sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi Szkoły oraz zawiadomić o tym fakcie Organ Prowadzący.

9.         Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania informacji, danych osobowych i spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły. Zobowiązane są również pod groźbą odpowiedzialności do wykorzystywani a przedmiotowych informacji i danych wyłącznie do celów związanych z realizacją obowiązków służbowych.

10.     Szczegółowe prawa i obowiązki określa Regulamin Rady Pedagog

 

§ 21

Rada Rodziców

1.        W Szkole działa Rada Rodziców.

2.        Radę Rodziców stanowią przedstawiciele rad oddziałowych (po 1 przedstawicielu z danego oddziału).

3.        Rada Rodziców uchwala swój Regulamin, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

4.        Szczegółowe prawa i obowiązki Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.

5.        Rada Rodziców z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły lub placówki i występuje z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji zajęć: dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się:

·         zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych

·          zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

·         zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

·          zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

6.        Do kompetencji i obowiązków Rady Rodziców należy:

1)      Uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego Szkoły, obejmującego treść i działania o charakterze wychowawczym oraz programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów, obejmującego treść i działania o charakterze profilaktycznym;

2)      Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektowności kształcenia lub wychowania Szkoły;

3)      Opiniowanie projektu planu finansowego przedstawianego przez Dyrektora Szkoły w celu wspierania działalności statutowej Szkoły;

4)      Występowanie do Dyrektora Szkoły z wnioskiem w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela;

5)      opiniowanie programu wychowawczego i profilaktyki Szkoły, szkolnego zestawu podręczników oraz organizacji zajęć nadobowiązkowych i pozalekcyjnych;

6)      wyrażanie opinii w sprawie pracy nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodowego;

7)      udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu;

8)      pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Szkoły;

9)      Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa wewnętrzny regulamin rady.

7.    Rodzice zobowiązani są:

1)      Wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny z poszanowaniem godności dziecka i nie zaniedbywać ich;

2)      Poświęcać swój czas uwagę nauce dzieci tak, by wzmacniać wysiłki Szkoły skierowane na osiągnięcie celów nauczania wychowania;

3)      Dbać o regularne uczęszczanie dziecka do Szkoły, nieusprawiedliwiona nieobecność, na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych powoduje wszczęcie procedur związanych z wezwaniem rodziców do natychmiastowej realizacji obowiązku szkolnego przez ich dzieci;

4)      Informować wychowawcę o przyczynach nieobecności dziecka na zajęciach usprawiedliwiania jego nieobecności w terminie14 dni licząc od pierwszego dnia nieobecności dziecka w szkole;

5)      Angażować się, jako partnerzy w działania Szkoły, aktywnego udziału w wyborach;

6)       Informować wychowawcę o sprawach mogących mieć wpływ na naukę i zachowanie ucznia.

 § 22

Samorząd Uczniowski

1.    Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.

2.    Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

3.    Organami Samorządu Uczniowskiego są:

1.)    Walne Zebranie Uczniów;

2.)    Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego;

3.)    Rada Samorządu Uczniowskiego;

4.    Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy Szkoły, a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów.

5.    Samorząd Uczniowski ma prawo do proponowania kandydata na opiekuna.

6.    Na wniosek Dyrektora Szkoły, Samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela.

7.    Samorząd uczniowski dba o mienie, ład, kulturę i życzliwą atmosferę w Szkole.

8.    Dyrektor Szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienie Samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi Szkoły.

9.    Szczegółowe prawa i obowiązki określa Regulamin Samorządu Uczniowski

ROZDZIAŁ IV

Organizacja Pracy Szkoły

 § 23

1.    Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania.

W Szkole zajęcia dydaktyczno wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu wrześni, a kończą w ostatni piątek czerwca, jeśli pierwszy dzień września wypada w piątek, zajęcia dydaktyczno wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września..    Rok szkolny składa się z dwóch semestrów. Semestr pierwszy kończy się 31 stycznia, a koniec semestru drugiego przypada na ostatni dzień roku szkolnego.

2.    Zajęcia edukacyjne w klasach I–III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.

1.)    Przepisy stosuje się do uczniów:

a)      klas pierwszych

b)      klas drugich

c)      klas trzecich od roku szkolnego 2016/2017.

3.    W roku szkolnym 2015/2016 podziału uczniów klasy I na oddziały dokonuje się według roku i miesiąca urodzenia, poczynając od uczniów najmłodszych.

1)      Na wniosek rodziców, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, Dyrektor dokonując podziału może przyjąć ucznia do klasy I odstępując od zasady, o której mowa w ust. 3

3a. W przypadku przyjęcia z urzędu ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły do oddziału klas I-III, Dyrektor Szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 3.

3b. Na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego Dyrektor Szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 3, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 2.

3c. Liczba uczniów w oddziale klas I - III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.

3d. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III zostanie zwiększona zgodnie z ust. 3b i 3c w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.

3e. Oddział ze zwiększoną liczbą uczniów może funkcjonować w ciągu całego etapu edukacyjnego.

§ 24

1.    Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i zajęciach komputerowych w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego w klasach IV - VI szkoły podstawowej i I – III gimnazjum w oddziałach liczących powyżej 26 uczniów. Podział na grupy na zajęciach języka obcego wprowadza się z uwzględnieniem stopnia zaawansowania uczniów danej klasy.

2.    W przypadku oddziału liczącego mniej niż 24 uczniów podziału na grupy można dokonywać za zgodą Organu Prowadzącego Szkołę.

3.    Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV - VI szkoły podstawowej i I – III gimnazjum prowadzone są w grupach liczących od 12 do 30 uczniów, realizowane, jako zajęcia klasowo - lekcyjne (minimum 2 godziny lekcyjne) lub zajęcia do wyboru przez uczniów. Zajęcia do wyboru przez uczniów mogą być realizowane, jako zajęcia sportowe, zajęcia sprawnościowo - zdrowotne, zajęcia taneczne i aktywne formy turystyki.

4.    Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze prowadzone są w grupach liczących do ośmiu uczniów, korekcyjno -kompensacyjne – do pięciu uczniów, rozwijające uzdolnienia – do ośmiu uczniów i logopedyczne liczące do czterech uczniów. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno - wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć

§ 25

1.    Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.

1.)    Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

2.)    Tygodniowy rozkład zajęć klas I - III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania; szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia.

2.    Zajęcia dydaktyczne odbywają się w:

1.)    W szkole podstawowej – dwuzmianowość (w klasach I- III)

2.)    W gimnazjum - na jedną zmianę.

3.    Nauczyciel prowadzi dokumentację obowiązkowych zajęć lekcyjnych w formie dziennika elektronicznego. Obowiązany jest do gromadzenia w nim danych, które są niezbędne w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, jak również zabezpieczenia przedmiotowych danych przed niepowołanym dostępem do nich, ich nieuzasadnioną modyfikacją, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, w stopniu odpowiednim do zadań związanych z przetwarzaniem danych, a także wykorzystywania tych danych wyłącznie do celów związanych z realizacją obowiązków służbowych.

4.    Szczegółowe regulaminy określają zasady bezpiecznego pobytu oraz pracy w klasopracowniach

§ 26

1.    Dyrektor szkoły może udzielić zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki.

2.    Organizacja indywidualnego programu lub toku nauki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami oraz procedurami funkcjonującymi w szkole.

3.    Zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki może być udzielone na podstawie wniosku złożonego przez rodziców ucznia, wychowawcę lub nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców, w terminie do końca marca roku szkolnego, poprzedzającego realizację indywidualnego programu.

 

§ 27

 Organizacja zajęć dodatkowych:

1.)    Zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych poza systemem klasowo - lekcyjnym;

2.)    Zajęcia dodatkowe organizowane są w ramach posiadanych przez Szkołę środków finansowych;

3.)    Liczbę uczestników zajęć nadobowiązkowych ustalają odpowiednie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

 

§ 28

1.    Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza Organ Prowadzący Szkołę, do dnia 30 maja.

2.    W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników Szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez Organ Prowadzący Szkołę.

3.    Tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych zajęć edukacyjnych ustala Dyrektor Szkoły, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

4.    Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w wymiarze do 6 dni w szkole podstawowej i 8 dni w gimnazjum (egzamin zewnętrzny, dni świąt religijnych, w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy Szkoły lub potrzebami środowiska lokalnego).W tych dniach Szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo - opiekuńczych. Dyrektor podaje informację o powyższym nauczycielom, uczniom i rodzicom w terminie do 30 września.

5.    Dyrektor może w szczególnie uzasadnionych przypadkach po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego za zgodą Organu Prowadzącego ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno -wychowawczych, pod warunkiem odpracowania tych zajęć

§ 29

1.        Szkoła odpowiada za bezpieczeństwo uczniów od momentu ich przyjścia do Szkoły do momentu wyjścia z niej.

2.        Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub takie zachowania uczniów, które stanowią zagrożenie bezpieczeństwa uczniów.

3.        Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że Dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmie w tym czasie inny pracownik Szkoły.

4.        W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroba nauczyciela) dopuszczalne jest łączenie grup uczniów (również całych klas) i przekazanie jednemu nauczycielowi opieki nad taką grupą.

5.        Ucznia może zwolnić z danej lekcji: Dyrektor Szkoły, wychowawca oddziału lub nauczyciel danych zajęć edukacyjnych na pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze Szkoły.

6.        Nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy, jeżeli nie jest w stanie zapewnić mu odpowiedniej opieki.

7.        Zwolnienie ucznia z zajęć z zamiarem odbycia przez niego innych zajęć w Szkole (u innego nauczyciela) lub pracy w bibliotece jest dopuszczalne tylko po uzgodnieniu tego z nauczycielem lub bibliotekarzem.

8.        Uczniów można zwolnić z pierwszych lub ostatnich godzin lekcyjnych po uprzednim powiadomieniu rodziców.

9.        Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie Szkoły, w razie potrzeby może poprosić je o podanie celu pobytu na terenie Szkoły, zawiadomić pracownika obsługi Szkoły o fakcie przebywania osób postronnych.

10.    Upoważniony przez Dyrektora Szkoły pracownik obsługi Szkoły powinien zwrócić się do osób postronnych wchodzących na teren Szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić Dyrektora Szkoły lub skierować tę osobę do Dyrektora.

11.    Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły są zobowiązani do zawiadomienia Dyrektora o wszelkich dostrzeżonych na terenie Szkoły zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów.

12.    Budynki i teren Szkoły objęte są nadzorem kamer, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków opieki.

 

§ 30

 

Biblioteka

 

1.        W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna z czytelnią, która jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztaty pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

2.        Biblioteka bierze udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły poprzez współpracę z nauczycielami przedmiotów.

3.        Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, a także inne osoby za zgodą dyrektora szkoły zgodnie z regulaminem biblioteki szkolnej.

4.        Pomieszczenia biblioteczne umożliwiają:

1.)      gromadzenie i opracowanie zbiorów,

2.)      korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,

3.)      prowadzenie przysposobienia czytelniczego- informacyjnego uczniów.

5.        Czas pracy biblioteki umożliwia dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

6.        Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

1.)    gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

2.)    udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, i innych,

7.        przeprowadzanie rozmów z czytelnikami o książkach, zachęcanie do czytelnictwa, poradnictwo czytelnicze,

1.)    prowadzenie lekcji bibliotecznych,

8.        informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przygotowywanie analizy stanu czytelnictwa na zebrania rady pedagogicznej,

1)    eksponowanie nowości wydawniczych,

2)   prowadzenie dokumentacji biblioteki i dziennika zajęć biblioteki,

3)   dbanie o stan księgozbioru, jego wygląd i zabezpieczenie,

4)   troska o ład i wystrój biblioteki,

5)   zakup książek i lektur,

6)   zakup książek na nagrody dla najlepszych.

§ 31

Świetlica szkolna

1.        W Szkole działa świetlica.

2.        Szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe uczniom, którzy pozostają w Szkole dłużej ze względu na:

1.)    czas pracy rodziców - na wniosek rodziców;

2.)    organizację dojazdu do Szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w Szkole.

3.        Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji. Świetlica prowadzi pozalekcyjne formy pracy wychowawczo - opiekuńczej. Liczba uczniów w grupie, na zajęciach świetlicowych, pod opieką jednego nauczyciela nie może przekraczać 25 osób. Każda grupa ma swojego wychowawcę.

4.        Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami, wychowawcami oddziałów oraz pedagogiem i psychologiem szkolnym w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych.

5.        Godziny pracy świetlicy ustala dyrektor w tygodniowym planie zajęć, uwzględniając potrzeby zgłoszone przez rodziców (opiekunów prawnych) uczniów korzystających z opieki świetlicy.

6.        Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje Dyrektor szkoły

7.        Wychowawcy świetlicy odpowiadają za: Całokształt pracy wychowawczo – dydaktyczno - opiekuńczej w świetlicy.

1.)    Opracowanie rocznego planu pracy świetlicy;

2.)    Prowadzenie dokumentacji świetlicy zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi, w szczególności gromadzenie w niej wyłącznie danych niezbędnych do realizacji celu przetwarzania, jak również ich zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, w stopniu odpowiednim do zadań związanych z przetwarzaniem danych, jak również wykorzystywanie tych danych wyłącznie do celów związanych z realizacją obowiązków służbowych;

3.)   ewidencję uczniów odnotowując obecność w świetlicy.  

4.)    Współpracę z rodzicami dzieci zapisanych do świetlicy.

8.         Szczegółowy zakres działania świetlicy określa Regulamin Świetlicy

§ 31

Pedagog i psycholog szkolny

1.        Pedagog i psycholog szkolny organizują pomoc psychologiczno - pedagogiczną.

2.        Do zadań pedagoga i psychologa należy pomoc wychowawcom klas, w szczególności:

1)      Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2)      Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3)      Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4)      Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5)      Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnymi pozaszkolnym uczniów;

6)      Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7)      Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8)      Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup w udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

3.        Zadania wymienione w ust. 2 – pedagog i psycholog realizują:

1)      We współdziałaniu z nauczycielami, rodzicami, organami szkoły i instytucjami pozaszkolnymi;

2)      We współpracy z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultowania metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.

4.        Pedagog i psycholog szkolny prowadzą odpowiednią dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności gromadzą w niej wyłącznie dane niezbędne do realizacji celu przetwarzania, jak również zobowiązani są do ich zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, w stopniu odpowiednim do zadań związanych z przetwarzaniem danych. Mają także obowiązek wykorzystywania tych danych wyłącznie do celów związanych z realizacją obowiązków służbowych.

5.        Szczegółowy zakres obowiązków pedagoga i psychologa określa Dyrektor

 

§ 32

Formy kształcenia specjalnego

 

1.    Dzieciom z zaburzeniami rozwoju, dzieciom kalekim lub przewlekle chorym Szkoła umożliwia wypełnienie obowiązku szkolnego w formie nauczania indywidualnego, specjalnego, zajęć rewalidacyjnych.

2.    O potrzebie zapewnienia dziecku wyżej wymienionej formy spełniania obowiązku orzeka poradnia psychologiczno - pedagogiczna. Szkoła organizuje je na wniosek rodziców dziecka i zaświadczenia lekarskiego.

3.    Decyzję o nauczaniu indywidualnym, specjalnym i rewalidacji podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej.

4.    Tygodniowy wymiar godzin wymienionych form spełniania obowiązku szkolnego regulują odrębne przepisy.

5.    Uczeń objęty nauczaniem indywidualnym i specjalnym ujęty jest w ewidencji danego oddziału klasy, klasyfikowany i promowany wraz z innymi uczniami.

 

 

ROZDZIAŁ V

§ 33

Uczniowie

1.      Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy ono 6 lat i nie odroczono mu rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.

1)      W roku szkolnym 2015/2016 dodatkowo spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci

a)      urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego,

2.) Na wniosek rodziców naukę w szkole może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka podejmuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej.

2.      W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko sześcioletnie może być odroczone na wniosek rodziców.

·         Wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego rodzice mogą składać w trakcie całego roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy sześć lat, tj. do 31 grudnia.

·         Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już rozpoczęło spełnianie obowiązku szkolnego.

·         Do wniosku o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego rodzice zobowiązani są dołączyć opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną.

·         Dziecko, któremu odroczono spełnianie obowiązku szkolnego kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

3.      Na wniosek rodziców Dyrektor Szkoły może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza szkołą.

4.      Do Gimnazjum uczęszczają uczniowie, którzy ukończyli Szkołę Podstawową w wieku od 13 do 16 lat z możliwością przedłużenia nauki w przypadku drugoroczności – podlegają oni obowiązkowi szkolnemu do 18 roku życia.

5.      Skreślenia ucznia z listy uczniów przed 18 rokiem życia może dokonać Dyrektor Szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i za zgodą Kuratora Oświaty z jednoczesnym przeniesieniem do innej szkoły.

6.      Uczeń, który ukończył 18 lat może kontynuować naukę do ukończenia gimnazjum lub być skreślony z listy uczniów przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Samorządu Szkolnego i Rady Rodziców. Od tej decyzji: uczniowi
i rodzicom przysługuje prawo odwołania się w ciągu 14 dni do organu sprawującego nadzór pedagogiczny. W okresie odwoławczym uczeń ma prawo do uczęszczania na zajęcia lekcyjne.

 

§ 34

1.    Uczeń ma prawo do:

1.)          właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2.)          opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

3.)          korzystanie z pomocy doraźnej,

4.)          życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

5.)          swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

6.)          rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

7.)          sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

8.)           pomocy w przypadku trudności w nauce,

9.)          korzystania z pomocy i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,

10.)      korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,

11.)      wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,

12.)      wybierać i być wybranym do organizacji szkolnych,

13.)      znać terminy sprawdzianów wiadomości,

14.)      znać każdą ocenę wystawioną przez nauczyciela,

2.    Uczeń ma prawo odwołać się do rzecznika praw ucznia w szkole, jeżeli uważa, że jego prawa zostały naruszone.

3.    Rzecznikiem praw ucznia w szkole jest nauczyciel wybrany przez samorząd uczniowski.

 § 35

 1.    Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym statucie, a w szczególności:

1.)    systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,

2.)    rzetelnej pracy nad poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności,

3.)    przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

4.)    odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,

5.)    dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

6.)    dbać o ład i estetykę swojego miejsca pracy, porządek w klasie, na korytarzu i terenie szkoły,

7.)    zmieniać obuwie w szatni szkolnej,

8.)    chodzić w stroju czystym, schludnym i obowiązującym w szkole, a na specjalne okazje- uroczystości szkolne w stroju galowym

9.)    mieć odrobione zadanie, nosić przybory szkolne, a ich brak zgłaszać przed lekcją,

10.)                  pełnić dyżury w klasie.

11.)                  przestrzegania zakazu korzystania z telefonów komórkowych w czasie lekcji.

12.)                  przestrzegać zakazu farbowania włosów i stosowania makijażu.

 

 

§ 36

1.    Uczeń może otrzymać nagrodę za:

1.)    bardzo dobre wyniki w nauce (w klasach: 0, I-III nagrodę przydziela wychowawca w pozostałych klasach uczeń otrzymuje nagrodę, jeśli uzyska średnią ocen ≥ 4,75),

2.)    dobre wyniki w nauce (w klasach: 0, I-III nagrodę przydziela wychowawca w pozostałych klasach uczeń otrzymuje nagrodę, jeśli uzyska średnią ocen ≥ 4,5),

3.)    wzorową frekwencję w roku szkolnym, (100%)

4.)    osiągnięciach w konkursach i zawodach sportowych, (wielokrotne sukcesy w konkursach gminnych i powiatowych ≥2)

5.)    pracę społeczną na rzecz szkoły i środowiska,

6.)    wzorową postawę wobec obowiązków szkolnych, rówieśników i dorosłych.

2.    Nagroda może być udzielona w następującej formie:

1.)    pochwała przez wychowawcę klasy,

2.)    pochwała przez dyrektora szkoły,

3.)    pochwała przez dyrektora szkoły przed całą młodzieżą,

4.)    nagroda rzeczowa.  

§ 37

1.    Uczeń może zostać ukarany za nieprzestrzeganie statutu szkoły, a w szczególności za:

1.)    lekceważenie i zaniedbywanie nauki i innych obowiązków szkolnych,

2.)    opuszczanie godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia, w tym wybranych lekcji oraz unikania sprawdzianów,

3.)    naruszanie porządku szkolnego,

4.)    lekceważenie wychowawcy, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

5.)    palenie papierosów w szkole, na imprezach szkolnych, turystyczno-krajoznawczych oraz poza szkołą,

6.)    picie alkoholu na terenie szkoły, na imprezach zorganizowanych w szkole oraz poza szkołą,

7.)    używanie innych niedozwolonych i szkodzących zdrowiu używek,

8.)    niewłaściwe zachowanie się poza szkołą, a przede wszystkim zachowanie sprzeczne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.

9.)    posługiwanie się na terenie szkoły telefonem komórkowym,

2.    Kara może być udzielona w następującej formie:

1.)    nagana wychowawcy klasy,

2.)    upomnienie dyrektora szkoły,

3.)    nagana dyrektora szkoły,

4.)    przeniesienie do równoległej klasy,

5.)    przeniesienie do innej szkoły przez kuratora oświaty na wniosek dyrektora szkoły w  przypadkach określonych w ust.3.

3.    Uczeń może zostać przeniesiony do innej szkoły za:

1.)    dopuszczenia się chuligańskich wybryków w szkole lub poza szkołą,

2.)    rozprowadzanie narkotyków.

4.    Kara nie może być zastosowana po upływie 1 tygodnia od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązków uczniowskich i po upływie 1 miesiąca od dopuszczenia się tego naruszenia.

5.    Uczeń może być ukarany tylko jedną karą za jedno przewinienie.

6.    Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę rodzaj naruszenia obowiązków uczniowskich, stopień winy i dotychczasowy stosunek ucznia do obowiązków.

7.    Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się od kary do dyrektora szkoły w ciągu 3 dni od jej otrzymania.

8.    O uwzględnieniu lub odrzuceniu odwołania decyduje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego, wychowawcy i rzecznika praw ucznia w szkole.

9.    W przypadku odrzucenia odwołania, o którym mowa w ust. 8 uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się do rzecznika praw uczniów przy Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

 § 38

1.      Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary

ROZDZIAŁ VI

Pracownicy Szkoły

§ 39

1.        Kodeks Pracy określa prawa i obowiązki pracowników Szkoły i pracodawcy Dyrektora Szkoły.

2.        Przepisy Kodeksu Pracy nie odnoszą się do zakresów: umów o pracę nauczycieli, urlopów nauczycieli, czasu pracy nauczycieli, które określa Ustawa Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami.

3.        Szczegółowe przepisy zawiera Ustawa Kodeks Pracy z 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami.

4.        Sposób realizacji zadań związanych z przetwarzaniem danych osobowych normuje Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami

§ 40

Wicedyrektor

1.        Za zgodą Organu Prowadzącego Dyrektor Szkoły może tworzyć dodatkowe stanowiska Wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

2.        Wicedyrektorzy przyjmują na siebie część zadań Dyrektora, a w szczególności:

1.)    Wypełniają czynności kierownicze w imieniu Dyrektora, działają w ramach udzielonych im uprawnień;

2.)    Pełnią funkcję Zastępcy Dyrektora w przypadku jego nieobecności;

3.)    Organizują i nadzorują pracę dydaktyczno -wychowawczą;

4.)    Wykonują inne prace zlecone przez Dyrektora Szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami

§ 41

Nauczyciele

1.        Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny, za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo uczniów.

2.        Nauczyciel winien przestrzegać praw dziecka i przekazywać uczniom wiedzę na ten temat.

3.        Nauczyciel zobowiązany jest do:

1)      Prawidłowej organizacji procesu dydaktycznego, w tym dostosowania metod i form pracy do wieku i umiejętności uczniów, a także wykorzystywania pozyskanych w związku z realizacją przedmiotowego procesu danych wyłącznie do realizacji zadań służbowych;

2)      Realizacji zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów wynikające z art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyciela;

3)      Prowadzenia dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

4)      Dbania o pomoce naukowe i inny sprzęt szkolny;

5)      Wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;

6)      Odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów oraz przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i unormowaniami wewnętrznymi, jak również zabezpieczenie danych przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, w stopniu odpowiednim do zadań związanych z przetwarzaniem danych;

7)      Udzielania pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych;

8)      Doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu swej wiedzy;

9)      Przestrzegania zasad etyki zawodowej.

4.        Nauczyciel ma prawo:

1)      Wyboru metod i form oraz programu nauczania;

2)      Tworzenia programów nauczania;

3)      Wyboru podręczników i środków dydaktycznych w zakresie przedmiotu, którego uczy;

4)      Swobodnego korzystania z pomieszczeń szkolnych oraz środków dydaktycznych w celu realizacji swoich zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych;

5)      Podnoszenia i uzupełniania swoich kwalifikacji zawodowych;

6)      Podnoszenia stopnia awansu zawodowego;

7)      Współdecydować o ocenie zachowania zgodnie z regulaminem;

8)      Do szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i uczniów;

9)      Wolności głoszenia swoich poglądów nienaruszających godności innych osób;

10)   Jawnej i umotywowanej oceny swojej pracy.

5.    Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem Szkoły, Organem Prowadzącym za:

1)      Stan warsztatu, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych;

2)      Bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów;

3)      Nieprzestrzeganie tajemnic służbowych;

4)      Nieprzestrzeganie procedur postępowania po zaistniałym wypadku ucznia lub na wypadek pożaru;

5)      Nauczyciela obowiązuje przestrzeganie uchwał Rady Pedagogicznej, a także zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej, w tym nieujawnianie spraw omawianych podczas zebrań Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców, nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

6.      Nauczyciele mogą tworzyć zespoły: wychowawczy, przedmiotowe i międzyprzedmiotowe, diagnostyczne, zadaniowe i inne, organizowane w miarę potrzeb. Pracę zespołu prowadzi Przewodniczący, powoływany przez Dyrektora.

7.      Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).

 

§ 42

Nauczyciel- wychowawca

1.      Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w oddziale, zwanemu dalej Wychowawcą.

2.      Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca oddziału w miarę możliwości powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3.      Wszyscy wychowawcy oraz pedagog szkolny tworzą zespół wychowawczy. Zadaniem zespołu wychowawczego jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1)      Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;

2)      Inspirowanie działań zespołowych uczniów;

3)      Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów zespole oraz między uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej;

4)      Udzielanie pomocy rodzicom dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu ich rozwoju.

4.         Wychowawca oddziału w celu realizacji działań, o których mowa w ust. 3:

1)      Otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków;

2)      Planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

a)      Różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski

b)      Ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych.

c)      Współdziała z nauczycielami w klasowym zespole nauczycielskim.

d)     Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów.

3.)      Współpracuje z Pedagogiem i z Psychologiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów;

4.)      Organizuje odpowiednie formy tej pomocy na terenie Szkoły i w placówkach pozaszkolnych, zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej;

5.)      Organizuje spotkania z rodzicami informując ich o postępach w nauce i o zachowaniu uczniów, zgodnie z harmonogramem zebrań rodzicielskich;

6.)      Wychowawca oddziału wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy oraz prowadzi dokumentację klasy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.        Wychowawca oddziału ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora Szkoły oraz Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

§43

Pracownicy administracji i obsługi

1.    Zasady pracy pracowników ekonomicznych, administracyjnych i obsługowych określają odrębne przepisy. Z uwagi na charakter zakładu pracy, w którym są zatrudnieni, powinni reprezentować właściwą postawę wobec uczniów.

 

 

 

.ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

§ 43

1.    Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.    Regulaminy określające działalność organów Zespołu Szkół jak też wynikające z celów i zadań nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu jak również z  przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty.

§ 44

1.    Zespół Szkół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.    Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej przez placówki wchodzące w skład Zespołu Szkół określa organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów.

§ 45

1.    Statut Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Ujeźdźcu Wielkim jest nadawany i zmieniany drogą nowelizacji po podjęciu uchwały przez Radę Pedagogiczną zgodnie z zasadami techniki prawodawczej.

 

 

§ 46

1.        Statut został znowelizowany przez Radę Pedagogiczną Szkoły uchwałą nr U3/PZS1/08/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r Jest to ujednolicony tekst statutu Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Ujeźdźcu Wielkim

 

 

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • ZESPÓŁ SZKÓŁ: SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM
  UJEŹDZIEC WIELKI 46

  55-100 TRZEBNICA

  WOJ. DOLNOSLĄSKIE

  NIP Szkoły Podstawowej: 915-15-87-930

  NIP Gimnazjum: 915-15-87-953

  NIP Zespołu Szkół: 915-16-59-718
 • Stacjonarny: 71-312-77-22

  Komórkowy: 607-234-508

Galeria zdjęć