Nawigacja

STATUT Program Wychowawczy Program Profilaktyczny WSO

Prawo Szkolne

STATUT


STATUT

ZESPOŁU SZKÓŁ

w UJEŹDŹCU  WIELKIM

 

ROZDZIAŁ I

Podstawowe informacje o Zespole Szkół w Ujeźdźcu Wielkim

 

 § 1

1.    Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim jest szkołą publiczną.

2.    W skład Zespole Szkół w Ujeźdźcu Wielkim wchodzą:

1.    Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim: Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej.

2.    Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim: Gimnazjum w Ujeźdźcu Wielkim.

3.    Ustalona nazwa – Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim

4.    Połączenie szkół, o których mowa w ust.2 nie narusza odrębności Rad Pedagogicznych, Rad Rodziców i Samorządów Uczniowskich połączonych szkół. Dopuszcza się możliwość łączenia Rad Pedagogicznych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

5.    Czas trwania cyklu kształcenia w Szkole Podstawowej trwa 6 lat.

6.    Czas cyklu kształcenia w Gimnazjum wynosi 3 lata.

7.    Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim jest jednostką budżetową.

8.    Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim regulują odrębne przepisy.

9.    Na pieczątkach, stemplach i pieczęciach urzędowych używa się nazw w pełnym brzmieniu wg. wzorów:

a)

Zespół Szkół:

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

Ujeździec Wielki 46, 55-100 Trzebnica

tel. (071)312-77-22

b)

Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa

im. Marii Konopnickiej

w Ujeźdźcu Wielkim

55-100 Trzebnica

tel. (071)312-77-22 

c)

Zespół Szkół, Gimnazjum

Ujeździec Wielki 46,

55-100 Trzebnica

tel. (071)312-77-22

 

1.    Organ prowadzący szkołę:

Urząd Miasta i Gminy

Ul. Piłsudskiego 1

55 – 100 Trzebnica

1.    Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:

Kurator Oświaty we Wrocławiu

Pl. Powstańców Warszawy 1

50 – 951 Wrocław

 

§ 2

1.  Obwód Zespołu Szkół obejmuje następujące miejscowości:

Biedaszków Mały, Biedaszków Wielki, Brzezie, Domanowice, Koczurki, Komorowo, Komorówko, Koniowo, Janiszów, Szczytkowice, Ujeździec Mały, Ujeździec Wielki.

 

§ 3

Organizację roku szkolnego, w tym terminy ferii letnich i terminy przerw świątecznych określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia. 

ROZDZIAŁ III

Cele i zadania Zespołu Szkół

 

§ 4

1.    Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, z uwzględnieniem Programu Wychowawczego (Załącznik nr 1) i Programu Profilaktycznego szkoły (Załącznik nr 2),
a w szczególności:

1.    rozwija poczucie odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, kultury i tradycji regionu przy jednoczesnym otwarciu na wartości kulturowe Europy i Świata.

2.    zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowuje do pełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności,

3.    realizuje prawo każdego obywatela do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,

4.    wspomaga wychowawczą rolę rodziny,

5.    w szkole przestrzega się konwencji o prawach dziecka.

 

§ 5

 

 

1.    Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia danej klasy lub świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz gimnazjum, przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego i podjęcie nauki w szkołach ponadgimnazjalnych.

 

1.    Szkoła umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez:

1.    organizowanie wspólnie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom warsztatów zawodoznawczych,

2.    kierowanie na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz innych instytucji świadczących poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom uczniów nie zdecydowanych na wybór szkoły ponadgimnazjalnej,

3.    realizację tematyki zawodoznawczej na lekcjach wychowawczych,

4.    przekazywanie informacji o kierunkach kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych,

5.    pomoc uczniom w odkrywaniu ich predyspozycji i świadomym wyborze dalszej drogi życiowej.

 

§ 6

1.    Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu gimnazjalnego, który jest odnotowywany na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

2.    Projekt jest realizowany w terminie do zakończenia zajęć dydaktycznych w klasie drugiej. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej niż do zakończenia zajęć dydaktycznych w pierwszym okresie nauki w klasie trzeciej. Regulamin realizacji projektów – (Załącznik nr 3)

 

§ 7

 

 

1.    Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach dostosowanych do okresów rozwojowych dziecka:

1.    ognisko profilaktyczno-wychowawcze

2.    punkt przedszkolny

3.    etap przedszkolny kl. „0”

4.    etap I - klasy I-III

5.    etap II - klasy I-VI

6.    etap III - gimnazjum.

2.    Szkoła tworzy szkolny zestaw programów (Załącznik nr 4) dla wszystkich zajęć edukacyjnych dla każdego oddziału, ujętych w szkolnym planie nauczania wg odrębnych przepisów.

 

 § 8

 

Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez:

1.    realizację indywidualnych programów nauczania oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie,

2.    organizację zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych w ramach środków finansowych szkoły,

3.    udział w konkursach i olimpiadach.

 

§ 9

 

 

1.    W celu wspomagania rozwoju psychicznego uczniów i efektywności uczenia się, w szczególności poprzez korygowanie odchyleń od normy, wyrównywanie i korygowanie braków w opanowaniu programu nauczania oraz eliminowania przyczyn i przejawów zaburzeń, w tym zaburzeń zachowania szkoła organizuje pomoc psychologiczną i pedagogiczną.

2.    Pomoc psychologiczna i pedagogiczna jest udzielana na wniosek ucznia, nauczyciela, pedagoga, rodziców (opiekunów prawnych).

3.    Pomoc, o której mowa w ust. 1 może być organizowana w formie:

1.    zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć specjalistycznych (korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapii oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym),

2.    świetlic terapeutycznych.

4.    Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie do prowadzonych zajęć lub wskazani przez dyrektora szkoły. Zajęcia te mogą za zgodą dyrektora szkoły prowadzić również inne osoby.

5.    Prowadzenie zajęcia są dokumentowane odpowiednio w  dzienniku zajęć pozalekcyjnych, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,  dzienniku zajęć psychologa lub pedagoga oraz dzienniku zajęć lekcyjnych

6.    Korzystanie z pomocy pp jest dobrowolne i nieodpłatne. Pomoc pp może być udzielana z inicjatywy ucznia, jego rodziców (prawnych opiekunów), wychowawcy, nauczycieli uczących lub specjalistów.

7.     Uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo w każdej chwili zrezygnować z udzielanej pomocy pp składając u dyrektora oświadczenie o rezygnacji z podaniem jej powodu.

8.     Za prawidłową organizację pomocy pp odpowiada dyrektor Zespołu Szkół w Ujeźdźcu Wielkim.

9.    Przy planowaniu i realizacji pomocy pp dyrektor współpracuje z rodzicami ucznia niepełnoletniego, nauczycielami,  specjalistami zatrudnionymi w szkole oraz spoza szkoły, w tym pracownikami PPP oraz stowarzyszeniami i innymi organizacjami, które  w  ramach swojej działalności statutowej są zobowiązane do niesienia pomocy psychologicznej.

10.     Pedagog szkolny pełni funkcję koordynatora ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole:

1.    ustala harmonogram pracy zespołów;

2.    ustala terminy i zwołuje spotkania zespołów;

3.    dokumentuje i przechowuje dokumentację pracy zespołu i dokumentację pomocy psychologiczno-pedagogicznej ucznia.

11.     Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale szkolnym tworzą zespół, którego celem jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi.

12.     W skład zespołu wchodzą także specjaliści zatrudnieni w szkole (pedagog, psycholog, logopeda) w zależności od potrzeb.

13.     Koordynatorem pracy zespołu jest nauczyciel wychowawca danej klasy.

14.     Do zadań zespołu należy:

1.    rozpoznanie i ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia;

2.    określenie i przedłożenie najpóźniej do 30 marca każdego roku zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kolejnym roku szkolnym;

3.     opracowanie planu działań wspierających bądź indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla każdego ucznia wymagającego pomocy psychologiczno-pedagogicznej najpóźniej do 30 września każdego roku;

4.    dokonanie oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć, dotyczącej:
- danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej - po zakończeniu jej udzielania;
- pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej w danym roku szkolnym - przed opracowaniem arkusza organizacji na kolejny rok szkolny.

15.     Posiedzenia Zespołu są poufne i obowiązkowe. Biorący w nich udział nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu, które mogą naruszyć dobra osobiste ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów). Zwolnienia nauczyciela  z udziału w pracach Zespołu dokonuje – koordynator / dyrektor.

§ 10

1.    Zakres obowiązków pedagoga:

    ·        Zadania ogólnowychowawcze

·      Dokonuje okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole.

·      Dba o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów z rejonu placówki.

·      Udziela pomocy wychowawcom klas i nauczycielom w zakresie działań dydaktyczno wychowawczych.

·      Czuwa nad przestrzeganiem Konwencji Praw Dziecka w szkole i poza nią.

·      Udziela rodzicom porad ułatwiających im rozwiązywanie trudności w wychowaniu własnych dzieci.

·      Uczestniczy w opracowaniu planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły.

    ·        Profilaktyka wychowawcza

·      Rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,

·      Opracowuje wnioski dotyczące uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej.

·      Rozpoznaje sposoby spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających  szczególnej opieki i pomocy wychowawczej.

·      Stwarza uczniom, wymagającym szczególnej opieki i pomocy, możliwości korzystania ze zorganizowanych form zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

·      Udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.

·      Współpracuje z Rzecznikiem Praw Ucznia i Samorządem Uczniowskim w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających opieki i pomocy wychowawczej.

·      Monitoruje program wychowawczy.

·      Współpracuje z OPS, PCPR, PPP, TPD, PCK, Sądem Rejonowym i kuratorami ds. nieletnich oraz ze Stowarzyszeniem Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

    ·        Praca korekcyjno-wyrównawcza

·      Organizuje pomoc w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce.

·      Organizuje pomoc w zakresie wyrównywania i likwidowania zaburzeń rozwojowych.

·      Organizuje różne formy terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego.

    ·        Indywidualna opieka pedagogiczna

·      Udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych, nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych.

·      Udziela uczniom porad w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych.

·      Udziela porad i pomocy uczniom z trudnościami w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych.

·      Przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży.

    ·        Pomoc materialna

·      Organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom osieroconym, z rodzin alkoholików, wielodzietnych i mającym szczególne trudności materialne, organizuje pomoc uczniom kalekim, przewlekle chorym itp.

·      Dba o zapewnienie miejsca w świetlicy uczniom wymagającym szczególnej opieki wychowawczej.

·      Dba o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin posiadających szczególnie trudne warunki materialne.

·      Wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich.

·      Wnioskuje o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej.

       2.   Zakres obowiązków logopedy:

1.        Logopeda współpracuje z nauczycielami, wychowawcami oraz innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom).

2.        Obowiązki logopedy:

a) przeprowadzanie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów,
w tym mowy głośnej i pisma;

b) diagnozowanie logopedyczne oraz — odpowiednio do jego wyników — organizowanie pomocy logopedycznej;

c) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dla dzieci,
u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma;

d) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu
i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogiem, psychologiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno — kompensacyjne;

e) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno — pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

f) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia;

g) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
o których mowa w odrębnych przepisach;

h) organizacja i opieka nad gabinetem logopedycznym;

i) prowadzenie następującej dokumentacji:

- kartę logopedyczną (wraz z ewentualnymi wkładkami),

- kartę ćwiczeń logopedycznych (dziennik zajęć),

- dziennik pracy, w którym rejestruje podjęte działania.

 

     3.  Zakres obowiązków psychologa:

1.    Diagnostyka psychologiczna;

·      Opracowywanie diagnoz, opinii i zaświadczeń na potrzeby szkoły, rodziców oraz innych instytucji,

·      Określanie poziomu rozwoju procesów poznawczych, cech osobowości, rozwoju sfery emocjonalnej, umiejętności radzenia sobie oraz mocnych stron ucznia,

·      Rozpoznawanie potrzeb: psychologicznych, poznawczych i społecznych,

·      Wyznaczanie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów,

·      Wywiady z rodzicami oraz obserwacja uczniów w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb,

·      Konsultacje z wychowawcami i nauczycielami polegające na wspólnym analizowaniu i omawianiu przyczyn niepowodzeń szkolnych

2.    Poradnictwo i pomoc psychologiczna;

·      Pomoc w rozwiązywaniu sytuacji trudnych, kryzysów rozwojowych oraz trudności adaptacyjnych,

·      Udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności w kontaktach rodzinnych, rówieśniczych i środowiskowych,

·      Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce lub sprawiającym trudności wychowawcze,

·      Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia,

·      Działania ukierunkowane na wszechstronny rozwój na miarę indywidualnych możliwości dziecka,

·      Indywidualne rozmowy z uczniami, rodzicami oraz z kadrą pedagogiczną  szkoły;

·      Wskazywanie osób i instytucji udzielających odpowiednich form pomocy;

·      Konsultacje i doradztwo psychologiczne dla uczniów, rodziców, kadry pedagogicznej; 

·      Kontakty z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną

3.    Działania Profilaktyczne:

·      Realizacja programu edukacyjno-profilaktycznego oraz wychowawczego szkoły;

·      Wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach;

·      Współpraca na bieżąco z dyrekcją szkoły oraz Radą Pedagogiczną w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno – wychowawczych,

4.    Orientacja prozawodowa.

·      Pomoc w wyborze kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej uczniom, którzy wymagają specjalistycznego wsparcia, np. ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia, poziomu intelektualnego;

·      Indywidualne rozmowy z uczniami posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności.

·      Psycholog szkolny realizuje inne zadania wynikające z jego specjalności zlecone prze dyrektora szkoły.

·      Prowadzenie dziennika pracy, w którym rejestruje podjęte działania.

 

§ 11

 

1.    Szkoła umożliwia pobieranie nauki młodzieży niepełnosprawnej poprzez:

1.    tworzenie klas integracyjnych,

2.    organizowania nauczania indywidualnego dla uczniów z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą lub utrudniającą uczęszczanie do szkoły, przewlekle chorym i innym stale lub okresowo niezdolnym do nauki i wychowania w warunkach szkolnych.

 

§ 12

 

1.    Szkoła organizuje naukę religii zgodnie z odrębnymi przepisami.

  

§ 13

 

1.    Szkoła powierza opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole:

1.    na zajęciach obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych nauczycielowi zgodnie z jego przydziałem czynności lub nauczycielowi zastępującemu,

2.    na przerwach międzylekcyjnych nauczycielom pełniącym dyżury na korytarzach szkolnych, boisku i obejściu szkolnym.

2.    W czasie dyżurów nauczyciel jest zobowiązany dbać o bezpieczeństwo uczniów, zapobiegać wszelkim przejawom zagrożenia bezpieczeństwa oraz przeciwdziałać dewastacji, zaśmiecaniu obiektu szkolnego.

1.    Czas i miejsce dyżuru określa harmonogram.

2.    Każdy nauczyciel zobowiązany jest zapoznać się z harmonogramem dyżurów.

3.    Nauczyciel mający zastępstwo za innego nauczyciela przejmuje również jego dyżur.

4.    Konieczność zejścia z dyżuru nauczyciel zgłasza wcześniej dyrektorowi szkoły.

5.    W stosunku do nauczyciela, który opuścił dyżur bez usprawiedliwienia zastosowana zostanie kara porządkowa.

6.    Regulamin dyżurów nauczycieli. Załącznik nr 6

 

§ 14

 

 

1.    Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej "wychowawcą".

2.    Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca winien prowadzić oddział przez cały tok nauczania.

 

§ 15

 

1.    Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły organizowanych przez szkołę. Załącznik nr 7

2.    Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.

3.    Szczegółowe zasady organizowania zajęć poza terenem szkoły, w tym wycieczek określają odrębne przepisy.

 

§ 16

 

W celu zapewnienia poprawy bezpieczeństwa młodzieży na drogach publicznych szkoła:

1.    prowadzi wśród uczniów systematyczną pracę nad zaznajamianiem ich z przepisami ruchu drogowego,

2.    organizuje różne formy pracy sprzyjające opanowaniu przepisów ruchu drogowego i podnoszeniu umiejętności poruszania się po drogach,

3.    współdziała z instytucjami i organizacjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu drogowego,

4.    prowadzi pogadanki dotyczące właściwych zachowań komunikacyjnych dzieci i młodzieży w ruchu drogowym (obowiązkowo: w pierwszym dniu roku szkolnego, w ostatnim dniu przed rozpoczęciem zimowych i letnich ferii szkolnych)

 

§ 17

 

1.    Szkoła tworzy Szkolny Program Wychowawczy i Program Profilaktyczny, które określają między innymi.:

1.    zasady i formy współdziałania z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki,

2.    formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie.

2.    Program Wychowawczy Szkoły uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców oraz samorządu uczniowskiego.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Organy Zespołu Szkół

 

§ 18

1.      Organami Zespołu Szkół są:

a)      Dyrektor Szkoły

b)      Rada Pedagogiczna

c)      Rada Rodziców

d)      Samorząd Uczniowski

§ 19

 

1.    Dyrektor Szkoły jest jednocześnie dyrektorem placówek wchodzących w skład Zespołu Szkół. Kieruje powierzoną mu placówką, a w szczególności:

a)      organizuje pracę wychowawczą i opiekuńczą,

b)      sprawuje bezpośredni nadzór pedagogiczny,

c)      tworzy odpowiednie warunki do realizacji zadań statutowych,

d)      zwołuje posiedzenia Rady Pedagogicznej, przewodniczy tym posiedzeniom i realizuje uchwały,

e)      dysponuje środkami określonymi w planie finansowym,

f)        wykonuje pracę administracyjną, prowadzi i przechowuje dokumentację,

g)      zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników,

h)      ocenia nauczycieli, podejmuje decyzje dotyczące ich awansu zawodowego,

i)        przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom,

j)        występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń nauczycieli i innych pracowników, a także występuje z wnioskami w sprawie nagród Burmistrza, Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej i Sportu,

k)      reprezentuje Zespół Szkół na zewnątrz.

1.    Dyrektor wykonuje swoje zadania na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej odpowiedzialności, współdziała z Radą Pedagogiczną,, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i związkami zawodowymi.

2.    Podczas nieobecności Dyrektora Szkoły jego obowiązki przejmuje Wicedyrektor Szkoły, lecz w ograniczonym zakresie tj. bez podejmowania decyzji personalnych i powodujących skutki finansowe. 

§ 20

1.    Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym, a w jej skład wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni pracujący w Zespole Szkół w Ujeźdźcu Wielkim

2.    Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

3.    Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały, opiniuje i wnioskuje w zakresie statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

4.    Szczegółowe kompetencje, organizację pracy i rozstrzyganie kwestii spornych Rady Pedagogicznej określa opracowany i uchwalony przez nią regulamin. Załącznik nr 8

  

§ 21

 

1.    Organem reprezentującym rodziców jest Rada Rodziców.

2.    Kadencja Rady Rodziców trwa 3 lata.

3.    Rada Rodziców wspiera działalność gospodarczą Zespołu Szkół i uczestniczy w rozwiązywaniu wewnątrzszkolnych spraw statutowych, a szczegółowe kompetencje i organizację pracy określa uchwalony przez nią regulamin. Załącznik nr 9

 

§ 22

1.      Organem reprezentującym uczniów jest Samorząd Uczniowski:

2.      Samorząd Uczniowski wybierany jest na okres 3 lat.

3.      Samorząd Uczniowski uczestniczy w rozwiązywaniu i opiniowaniu spraw statutowych oraz w organizowaniu życia kulturalnego, a szczegółowe kompetencje i tryb organizacji pracy określa odrębny regulamin. Załącznik nr 10

 

ROZDZIAŁ V

Organizacja Zespołu Szkół

 

§ 23

 

1.    Termin rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2.    Rok szkolny składa się z dwóch semestrów. Semestr pierwszy kończy się 31 stycznia, a koniec semestru drugiego przypada na ostatni dzień roku szkolnego.

§ 24

1.      Podstawową jednostką organizacyjną w Zespole Szkół jest oddział.

2.      Tworzenie oddziałów oraz ich podział na grupy odbywa się wg odrębnych przepisów.

 

§ 25

1.      Oddziałem opiekuje się wychowawca, któremu tę funkcję powierza Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

 

§ 26

1.    Zajęcia edukacyjne realizowane są w systemie klasowo-lekcyjnym.

2.    Zajęcia dydaktyczne odbywają się w:

1.    szkole podstawowej – dwuzmianowość (w klasach I- III)

2.    gimnazjum - na jedną zmianę.

3.    Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

4.    Czas trwania zajęć edukacyjnych w klasach I - III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia zachowując ogólny tygodniowy czas lekcyjny.

5.    Zajęcia odbywają się cyklu pięciodniowym.

 

§ 27

1.    Oddziały można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń.

2.    Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

3.    W przypadkach oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust.2 można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

 

§ 28

1.    Zespół Szkół w zależności od możliwości finansowych prowadzi zajęcia pozalekcyjne uwzględniające zainteresowania uczniów.

 

 

§ 29

1.    W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna z czytelnią, która jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztaty pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

2.    Biblioteka bierze udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły poprzez współpracę z nauczycielami przedmiotów.

3.    Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, a także inne osoby za zgodą dyrektora szkoły zgodnie z regulaminem biblioteki szkolnej. Załącznik nr 11

4.    Pomieszczenia biblioteczne umożliwiają:

1.    gromadzenie i opracowanie zbiorów,

2.    korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,

3.    prowadzenie przysposobienia czytelniczego- informacyjnego uczniów.

5.    Czas pracy biblioteki umożliwia dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

6.    Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

1.    gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

2.    udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, i innych,

7.    przeprowadzanie rozmów z czytelnikami o książkach, zachęcanie do czytelnictwa, poradnictwo czytelnicze,

1.    prowadzenie lekcji bibliotecznych,

8.    informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przygotowywanie analizy stanu czytelnictwa na zebrania rady pedagogicznej,

1.    eksponowanie nowości wydawniczych,

2.    prowadzenie dokumentacji biblioteki i dziennika zajęć biblioteki,

3.    dbanie o stan księgozbioru, jego wygląd i zabezpieczenie,

4.    troska o ład i wystrój biblioteki,

5.    zakup książek i lektur,

6.    zakup książek na nagrody dla najlepszych.

 

§ 30

Świetlica szkolna

 

1.    Dla uczniów, którzy dłużej muszą przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje świetlicę.

2.    Świetlica zapewnia dziecku opiekę po zakończeniu programowych zajęć dydaktycznych.

3.    W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych.

4.    Godziny pracy świetlicy ustala dyrektor w tygodniowym planie zajęć, uwzględniając potrzeby zgłoszone przez rodziców (opiekunów prawnych) uczniów korzystających z opieki świetlicy.

5.    Zasady funkcjonowania świetlicy określa Regulamin świetlicy. Załącznik nr 12

6.    Wychowawca świetlicy prowadzi następującą dokumentację: 

·         dziennik zajęć świetlicowych, w którym rejestruje podjęte działania;

·      ewidencję uczniów odnotowując obecność w świetlicy.  

7.    Wychowawca świetlicy odpowiada za:

·         całokształt pracy wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczej świetlicy;

·      opracowanie rocznego planu świetlicy i planu godzin pracy;

·      prowadzenie dokumentacji zgodnie z aktualnymi przepisami prawa;

·      współpracę z rodzicami.

 

§ 31

 

1.    Szczegółową organizację nauczania i opieki w danym roku szkolnym określają arkusze organizacyjne dla poszczególnych placówek, opracowane przez Dyrektora Szkoły do końca kwietnia, a zatwierdzone przez Organ Prowadzący do końca maja każdego roku.

2.    Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, Dyrektor Szkoły przydziela obowiązki pracownikom pedagogicznym na dany rok szkolny, a następnie ustala tygodniowy rozkład zajęć szkolnych.

 

ROZDZIAŁ VI

Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu Szkół

 

§ 32

1.    W Zespole Szkół zatrudnieni są nauczyciele szkoły podstawowej i gimnazjum, nauczyciel bibliotekarz, wychowawca świetlicy, pedagog, logopeda, psycholog, nauczyciel oddziału przedszkolnego – wszyscy są określeni mianem pracowników pedagogicznych.

2.    Stan osobowy nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych Zespołu Szkół wynika z zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych.

3.    Zasady zatrudniania określa Kodeks Pracy i Karta Nauczyciela.

 

§ 33

1.    Nauczyciele oraz inni pracownicy pedagogiczni prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą i są odpowiedzialni za wyniki tej pracy, a także za bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów.

2.    Do obowiązków nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych należy:

a)      troska o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów

b)      poznanie osobowości, stanu zdrowia i warunków życia uczniów, stymulowanie ich rozwoju i uzdolnień,

c)      rzetelne przygotowanie się do zajęć z uczniami,

d)      realizowanie obowiązujących programów i planów, dążenie do jak najlepszych wyników swej pracy,

e)      troska o pomieszczenia, pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,

f)        obiektywne i jawne ocenianie uczniów,

g)      udzielanie pomocy uczniom w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych,

h)      kontrolowanie na każdej lekcji obecności uczniów,

i)        systematyczna współpraca z domem rodzinnym uczniów,

j)        zachowanie wysokiej kultury osobistej w każdym miejscu,

k)      doskonalenie swoich umiejętności zawodowych,

l)        przestrzeganie przepisów prawa oświatowego,

m)    wypełnianie i prowadzenie dokumentacji im powierzonej,

n)      zapoznanie uczniów i rodziców z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

 

1.    Praca nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych opiera się (na opracowanych przez nich planach i rozkładach materiałów.) programach nauczania

2.    Prawa i obowiązki wszystkich pracowników oraz inne sprawy wynikające ze stosunku pracy określa Karta Nauczyciela i Regulamin Pracy Zespołu Szkół. Załącznik nr 13

 

§ 34

1.      Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki pedagogicznej nad uczniami powierzonego mu oddziału i kształtowanie ich osobowości, a w szczególności:

a)      realizowanie zadań wychowawczych wynikających ze statutu,

b)      integrowanie zespołu klasowego, tworzenie relacji koleżeńskich,

c)      zapoznanie uczniów z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego,

d)      współpraca ze wszystkimi nauczycielami uczącymi w podległym oddziale,

e)      współpraca z rodzicami, informowanie ich na bieżąco o postępach w nauce i zachowaniu,

f)        udzielanie pomocy wychowankom z trudnościami w nauce,

g)      organizowanie procesu w orientacji zawodowej,

h)      ustalanie końcowej i semestralnej oceny z zachowania,

i)        czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów,

j)        prowadzenie dokumentacji zgodnie z zaleceniami Dyrektora Szkoły

2.      Wychowawca ma obowiązek poinformowania rodziców o przewidywanych dla ucznia ocenach semestralnych i rocznych, a sposób i termin poinformowania określają odrębne przepisy. Szczegółowe zasady oceniania określa Szkolny System Oceniania Załącznik nr 14

 

Uczniowie Zespołu Szkół

§ 35

1.    Do oddziału przedszkolnego funkcjonującego przy Zespole Szkół: uczęszczają dzieci
z oddziału przedszkolnego ( do 5 roku życia) oraz dzieci, które ukończyły 5 lat w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się rok szkolny .

2.    Do Szkoły Podstawowej w Ujeźdźcu Wielkim uczęszczają dzieci, które ukończyły 6 lat
w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się rok szkolny, lub na wniosek rodziców, które przed 1 września kończą 5 lat, jeżeli wykazują psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej, do ukończenia 13 roku życia, z możliwością przedłużenia nauki
w przypadku drugoroczności.

3.    Do Gimnazjum w Ujeźdźcu Wielkim uczęszczają uczniowie, którzy ukończyli Szkołę Podstawową w wieku od 13 do 16 lat z możliwością przedłużenia nauki w przypadku drugoroczności – podlegają oni obowiązkowi szkolnemu do 18 roku życia.

4.    Skreślenia ucznia z listy uczniów przed 18 rokiem życia może dokonać Dyrektor Szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i za zgodą Kuratora Oświaty z jednoczesnym przeniesieniem do innej szkoły.

5.    Uczeń, który ukończył 18 lat może kontynuować naukę do ukończenia gimnazjum lub być skreślony z listy uczniów przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Samorządu Szkolnego i Rady Rodziców. Od tej decyzji: uczniowi
i rodzicom przysługuje prawo odwołania się w ciągu 14 dni do organu sprawującego nadzór pedagogiczny. W okresie odwoławczym uczeń ma prawo do uczęszczania na zajęcia lekcyjne.

 

§ 36

1.    Uczeń ma prawo do:

1.    właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2.    opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

3.    korzystanie z pomocy doraźnej,

4.    życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

5.    swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

6.    rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

7.    sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

8.    pomocy w przypadku trudności w nauce,

9.    korzystania z pomocy i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,

10.korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,

11.         wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,

12.     wybierać i być wybranym do organizacji szkolnych,

13.     znać terminy sprawdzianów wiadomości,

14.     znać każdą ocenę wystawioną przez nauczyciela,

2.    Uczeń ma prawo odwołać się do rzecznika praw ucznia w szkole, jeżeli uważa, że jego prawa zostały naruszone.

3.    Rzecznikiem praw ucznia w szkole jest nauczyciel wybrany przez samorząd uczniowski.

 

§ 37

 

1.    Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym statucie, a w szczególności:

1.    systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,

2.    rzetelnej pracy nad poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności,

3.    przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

4.    odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,

5.    dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

6.         dbać o ład i estetykę swojego miejsca pracy, porządek w klasie, na korytarzu i terenie szkoły,

7.    zmieniać obuwie w szatni szkolnej,

8.    chodzić w stroju czystym, schludnym i obowiązującym w szkole, a na specjalne okazje- uroczystości szkolne w stroju galowym

9.    mieć odrobione zadanie, nosić przybory szkolne, a ich brak zgłaszać przed lekcją,

10.     pełnić dyżury w klasie.

11.     przestrzegania zakazu korzystania z telefonów komórkowych w czasie lekcji.

12.     przestrzegać zakazu farbowania włosów i stosowania makijażu.

13.     nosić mundurek, który jest czysty i schludny

 

§ 38

1.    Uczeń może otrzymać nagrodę za:

1.    bardzo dobre wyniki w nauce (w klasach: 0, I-III nagrodę przydziela wychowawca w pozostałych klasach uczeń otrzymuje nagrodę, jeśli uzyska średnią ocen ≥ 4,75),

2.    dobre wyniki w nauce (w klasach: 0, I-III nagrodę przydziela wychowawca w pozostałych klasach uczeń otrzymuje nagrodę, jeśli uzyska średnią ocen ≥ 4,5),

3.    wzorową frekwencję w roku szkolnym, (100%)

4.    osiągnięciach w konkursach i zawodach sportowych, (wielokrotne sukcesy w konkursach gminnych i powiatowych ≥2)

5.    pracę społeczną na rzecz szkoły i środowiska,

6.    wzorową postawę wobec obowiązków szkolnych, rówieśników i dorosłych.

2.    Nagroda może być udzielona w następującej formie:

1.    pochwała przez wychowawcę klasy,

2.    pochwała przez dyrektora szkoły,

3.    pochwała przez dyrektora szkoły przed całą młodzieżą,

4.    nagroda rzeczowa.  

§ 39

1.    Uczeń może zostać ukarany za nieprzestrzeganie statutu szkoły, a w szczególności za:

1.    lekceważenie i zaniedbywanie nauki i innych obowiązków szkolnych,

2.    opuszczanie godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia, w tym wybranych lekcji oraz unikania sprawdzianów,

3.    naruszanie porządku szkolnego,

4.    lekceważenie wychowawcy, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

5.    palenie papierosów w szkole, na imprezach szkolnych, turystyczno-krajoznawczych oraz poza szkołą,

6.    picie alkoholu na terenie szkoły, na imprezach zorganizowanych w szkole oraz poza szkołą,

7.    używanie innych niedozwolonych i szkodzących zdrowiu używek,

8.    niewłaściwe zachowanie się poza szkołą, a przede wszystkim zachowanie sprzeczne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.

9.    posługiwanie się na terenie szkoły telefonem komórkowym,

2.    Kara może być udzielona w następującej formie:

1.    nagana wychowawcy klasy,

2.    upomnienie dyrektora szkoły,

3.    nagana dyrektora szkoły,

4.    przeniesienie do równoległej klasy,

5.    przeniesienie do innej szkoły przez kuratora oświaty na wniosek dyrektora szkoły w  przypadkach określonych w ust.3.

3.    Uczeń może zostać przeniesiony do innej szkoły za:

1.    dopuszczenia się chuligańskich wybryków w szkole lub poza szkołą,

2.    rozprowadzanie narkotyków.

4.    Kara nie może być zastosowana po upływie 1 tygodnia od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązków uczniowskich i po upływie 1 miesiąca od dopuszczenia się tego naruszenia.

5.    Uczeń może być ukarany tylko jedną karą za jedno przewinienie.

6.    Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę rodzaj naruszenia obowiązków uczniowskich, stopień winy i dotychczasowy stosunek ucznia do obowiązków.

7.    Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się od kary do dyrektora szkoły w ciągu 3 dni od jej otrzymania.

8.    O uwzględnieniu lub odrzuceniu odwołania decyduje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego, wychowawcy i rzecznika praw ucznia w szkole.

9.    W przypadku odrzucenia odwołania, o którym mowa w ust. 8 uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się do rzecznika praw uczniów przy Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

 

 

§ 40

 

Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

 

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

 

§ 41

1.    Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.    Regulaminy określające działalność organów Zespołu Szkół jak też wynikające z celów i zadań nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu jak również z  przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty.

 

§ 42

1.    Zespół Szkół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.    Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej przez placówki wchodzące w skład Zespołu Szkół określa organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów.

 

§ 43

1.    Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie Zespołu Szkół jest Rada Pedagogiczna.

2.    Nowelizacja Statutu następuje w formie uchwały

 

 Uchwała z dnia 09.03.2015 r.

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • ZESPÓŁ SZKÓŁ: SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM
  UJEŹDZIEC WIELKI 46

  55-100 TRZEBNICA

  WOJ. DOLNOSLĄSKIE

  NIP Szkoły Podstawowej: 915-15-87-930

  NIP Gimnazjum: 915-15-87-953

  NIP Zespołu Szkół: 915-16-59-718
 • Stacjonarny: 71-312-77-22

  Komórkowy: 607-234-508

Galeria zdjęć