Nawigacja

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK SZKOLNYCH STATUT Program Wychowawczo - Profilaktyczny PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

Prawo Szkolne

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK SZKOLNYCH

Znalezione obrazy dla zapytania szafki szkolne

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK SZKOLNYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ

W UJEŹDŹCU WIELKIM

 

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin korzystania z szafek odzieżowych określa szczegółowe zasady oraz organizację użytkowania szafek przez uczniów Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Ujeźdźcu Wielkim.

2. Szafki stanowią własność szkoły.

3. Uczeń nabywa prawa do korzystania z przydzielonej szafki jedynie w czasie nauki w szkole.

4. Uczeń rozpoczyna użytkowanie szafki po uprzednim zapoznaniu
się z niniejszym regulaminem i podpisaniem go.

5. Na każdej szafce znajduje się numer, który przypisany jest do danego ucznia.

6. Każda szafka posiada dwa klucze. Uczeń otrzymuje jeden klucz, drugi pozostaje w szkole               i nie podlega wydawaniu.

7. Zabronione jest dorabianie kluczy do szafek we własnym zakresie.

8. Szafki wpisane są do księgi inwentarzowej i podlegają okresowemu spisowi
z natury, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Pracownicy szkoły mają obowiązek zwracać uwagę na wszelkie przejawy nieprawidłowości w zakresie dysponowania użytkowania.

10. Szkoła prowadzi dla celów rozliczeniowych ewidencję korzystania z szafek. Ewidencja przechowywana jest w sekretariacie.

11. Dostęp do ewidencji użytkowania szafek ma dyrekcja Szkoły, rada rodziców i wskazani przez dyrektora pracownicy administracji.

12. Z regulaminem zapoznają się rodzice i uczniowie z początkiem każdego roku szkolnego,              co potwierdzają własnoręcznym podpisem.

 

 

 

II. Obowiązki szkoły

l. Szkoła zapewnia przydział szafek dzieciom  z Punktu Przedszkolnego „Krasnale”, uczniom szkoły podstawowej i uczniom gimnazjum.

2. Wychowawca klasy tworzy listę uczniów z przydzielonymi numerami szafek
i przekazuje ją kierownikowi gospodarczemu.

 

III. Zadania i obowiązki użytkowników szafek

1. Szafki szkolne służą uczniom do przechowywania ubrań, książek, pomocy naukowych oraz innych przedmiotów związanych z funkcjonowaniem ucznia na terenie szkoły.

2. Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość.

3. Uczeń, który otrzymał szafkę szkolną ma obowiązek dbać jej należyte użytkowanie                       i poszanowanie.

4. Uczeń nie powinien przechowywać w szafce żadnych przedmiotów szklanych, produktów spożywczych, napojów z niezabezpieczonym zamknięciem, brudnej i mokrej odzieży                    (np. strojów sportowych).

5. Niedopuszczalne jest przechowywanie w szafkach szkolnych jakichkolwiek substancji chemicznych lub biologicznych mogących stwarzać zagrożenia dla społeczności szkoły.

6. Kategorycznie zabrania się przechowywania w szafkach alkoholu ,wyrobów tytoniowych, środków odurzających oraz środków i przedmiotów uważanych za niebezpieczne.

7. Uczeń powinien przechowywać w szafce swoje rzeczy w taki sposób, aby zachować zasady higieny i bezpieczeństwa.

8. W szafkach nie należy przechowywać rzeczy wartościowych. Za ich utratę szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

9. Zabrania się dokonywania wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów, rysunków, naklejania czegokolwiek oraz innych działań mających skutek uszkodzenia trwałego.

10. Uczeń nie może zamieniać się na szafki z innymi użytkownikami.

11. Ewentualne kradzieże mienia oraz wszelkie uszkodzenia i usterki szafki uczeń powinien zgłosić wychowawcy klasy.

12. Pod koniec roku szkolnego użytkownik szafki zobowiązany jest do opróżnienia szafki ze wszystkich znajdujących się tam przedmiotów i oddania klucza w depozyt wychowawcy klasowemu.

13. Do zwrotu przyjmowane są klucze oryginalne z wypisanym kodem szafki.

14. Na koniec roku wychowawca sprawdza stan szafki w obecności ucznia.

15. W przypadku umyślnego uszkodzenia lub zniszczenia szafki szkolnej, rodzice ucznia ponoszą koszty jej naprawy.

16. Uczeń ma obowiązek okazać rzeczy przechowywane w szafce na każde wezwanie dyrekcji szkoły lub wychowawcy.

IV. Klucze i zasady ich użytkowania

1. Wychowawca sporządza listę uczniów z imieniem i nazwiskiem ucznia, numerem klucza oraz numerem szafki.

2. Rodzic ucznia (PP i kl. O-III SP) lub uczeń (kl. IV-VIII, i kl. II – III G.) otrzymuje klucz               do szafki po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i pisemnie akceptuje jego zapis.

3. Uczeń zwraca klucz przed zakończeniem roku szkolnego na ręce wychowawcy.

4. Uczniowie kontynuujący naukę w szkole ponownie otrzymują klucz po rozpoczęciu nauki           w nowym roku szkolnym.

5. Uczniowie, którzy w danym roku kończą w szkole, zobowiązani są do zwrotu klucza wychowawcy klasowemu najpóźniej w ostatnim tygodniu danego roku szkolnego. Uczniowie, którzy nie zwrócą klucza, zostaną obciążeni kosztem wymiany wkładki.

6. Uczniowie przenoszący się do innej szkoły zwracają klucz przed odebraniem dokumentów.

7. W przypadku zagubienia klucza lub jego uszkodzenia uczeń ponosi koszt dorobienia.

8. Zabrania się dorabiania klucza we własnym zakresie. Jeżeli do tego dojdzie uczeń zostanie obciążony kosztem wymiany wkładki.

9. Uczeń zabezpiecza swoje mienie poprzez prawidłowe zamykanie szafki, niepozostawianie klucza w zamku oraz nieudostępnianie go innym osobom.

 

 

 

 

V. Zasady opłat

1. W przypadku zgubienia klucza lub  uszkodzenia uczeń ponosi koszt dorobienia w kwocie 12,00 zł lub wymiany wkładki w kwocie 30,00 zł w terminie 7 dni.

2. W przypadku dewastacji i zniszczenia szafki przez ucznia ponosi on całkowicie koszty zakupu nowej szafki  + koszty transportu w terminie 14 dni.

 

VI. Przypadki szczególne

1. W przypadku kiedy znany jest sprawca zniszczenia szafki szkolnej, ponosi on całkowite koszty związane z naprawą lub zakupem nowej szafki.

2. Postępowanie wyjaśniające w przypadkach szczególnych prowadzi dyrektor szkoły.

3. W przypadku podejrzenia ucznia o posiadanie substancji odurzających ,narkotyków oraz alkoholu dyrektor ma prawo do komisyjnego otwarcia szafki .W takiej sytuacji sporządzany jest pisemny protokół.

4. Dla szkoły użytkownikiem jest ta osoba, której przydzielono szafkę .

 

VII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wszyscy uczniowie szkoły zobowiązani są znać, przestrzegać i stosować postanowienia niniejszego regulaminu.

3. W przypadku nieprzestrzegania postanowień regulaminu konsekwencje wobec uczniów wyciąga dyrektor szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie maja zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy oświatowe.

 

 

15 września 2017 r.

Aktualności

Kontakt

 • SZKOŁA PODSTAWOWA im. Marii Konopnickiej w Ujeźdźcu Wielkim
  UJEŹDZIEC WIELKI 46

  55-100 TRZEBNICA

  WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

  NIP Szkoły Podstawowej: 915-16-59-718
 • Stacjonarny: 71-312-77-22

  Komórkowy: 607-234-508

Galeria zdjęć